Géén Wet Bibob, géén handhaving, Grieks restaurant dus toch open

Datum : 02.11.2018 14:03:40
Door : rene van Heerdt

Géén Wet Bibob, géén handhaving, Grieks restaurant dus toch open

De gemeente ging er stevig in, maar het nieuwe Griekse restaurant Parthenon in Holten mag toch starten. In de uitspraak van 18 oktober 2018 heeft de rechtbank Overijssel de aan het restaurant opgelegde last onder dwangsom vernietigd. De gemeente Rijssen-Holten wilde niet dat dit restaurant open zou gaan, omdat zij vermoedde dat de eigenaar eerder verdiend crimineel geld zou gebruiken om het restaurant te financieren. In januari 2018 al was een vergunning voor het restaurant geweigerd op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob).

Wat was er nu precies aan de hand? Op de aanvraag voor de Drank- en Horecavergunning en de exploitatievergunning is negatief beschikt op basis van de Wet Bibob. De gemeente had daarvoor op zich een begrijpelijke reden. Het ingewonnen advies van het landelijk Bureau Bibob strekte namelijk tot weigering van de vergunning. Twee oogsten van een hennepkwekerij, waarvoor de restaurateur strafrechtelijk is veroordeeld, hebben de vergunningaanvrager financieel voordeel opgeleverd. Het gebruiken van dat geld voor het starten van een restaurant achtte de gemeente in strijd met de Wet Bibob.

Toch is dit besluit door de voorzieningenrechter geschorst. De motivering was onvoldoende. Onder verbetering van gronden is de gevraagde vergunning opnieuw geweigerd in de bezwarenfase (na de eerste rechtszaak). Gelijktijdig met die tweede weigering is een handhavingsbesluit genomen. Mocht het afhaalrestaurant toch in gebruik zijn, dan zouden er forse dwangsommen verbeuren. Tegen de tweede weigering en het handhavingsbesluit kwam de restaurateur op bij de voorzieningenrechter. En voor de tweede keer oordeelde de rechter dat er geen grond was om de vergunning te weigeren. Daarmee ontviel de bevoegdheid tot oplegging van een last onder dwangsom. Volgens de voorzieningenrechter was namelijk:

- geen sprake van strafbare feiten in de beoordeelde periode;
- niet aannemelijk gemaakt dat de aanvrager verkregen winst uit de hennepteelt ruim zes jaar na dato gebruikte voor financiering van het restaurant;
- duidelijk dat de financiering door leningen van bank en familie tot stand kwam.

Aansprakelijkheidsrisico
Nu er diverse besluiten zijn vernietigd, is het voorstelbaar dat de restaurateur denkt aan een schadevergoeding. Ten onrechte zijn tot tweemaal toe vergunningen geweigerd, waardoor het restaurant later open ging dan wanneer er direct juist was beslist op de vergunningaanvragen. Het zal de ondernemer waarschijnlijk omzet hebben gekost. Het is echter wel zo, dat de gemeente mag wachten op een advies van het landelijk bureau Bibob. Als daardoor tijdverlies ontstaat, is dat niet onrechtmatig. Dat heeft Hoge Raad beslist in 2013
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BX7579

Actueel
Momenteel wordt er een wijziging van de Wet Bibob voorbereid. De wijziging moet leiden tot meer mogelijkheden om vergunningen te weigeren aan stromannen, die zelf geen strafblad hebben maar die wel te linken zijn aan criminele investeerders.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/uitbreiding-van-de-wet-bibob-versterkt-aanpak-ondermijnende-criminaliteit

Michiel de Groote

(Photo by A. Holyoake on Unsplash)

Terug